Algemene voorwaarden – CuoreSites


Deze Algemene Voorwaarden regelen de dienstverlening van CuoreSites (hierna “CuoreSites”) aan haar klanten, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwerpen en bouwen van websites en gerelateerde services. Door gebruik te maken van de diensten van CuoreSites stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enige bepaling van deze overeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk onze diensten niet te gebruiken.

1. Offerte en aanvaarding

1.1. Een offerte wordt door CuoreSites opgesteld, waarin de aangeboden diensten (“de Diensten”) en de bijbehorende kosten worden beschreven. De omschrijving van de Diensten zoals vermeld in de offerte is bindend. 

1.2. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, logo’s en alle gerelateerde grafische ontwikkelingen. Extra werkzaamheden worden alleen uitgevoerd indien vermeld in de offerte. 

1.3. Een offerte is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven. CuoreSites is niet verplicht een aanvaarding na deze periode te accepteren, maar indien dit gebeurt, wordt de offerte alsnog als aanvaard beschouwd. 

1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat CuoreSites de mededeling van aanvaarding van de offerte ontvangt van de Opdrachtgever. De offerte moet door de Opdrachtgever worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail worden geretourneerd. 

1.5. Als de Opdrachtgever niet expliciet akkoord gaat met de offerte, maar er toch mee instemt, of de indruk wekt dat CuoreSites werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever CuoreSites verzoekt bepaalde werkzaamheden uit te voeren zonder een formele offerte af te wachten. 

1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behalve indien elders in deze voorwaarden anders is bepaald. CuoreSites zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief uitvoeren.

2. Uitvoering van de Diensten

2.1. Na het tot stand komen van de overeenkomst zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door CuoreSites worden uitgevoerd conform de offerte, met inachtneming van redelijke wensen van de Opdrachtgever.

2.2. De Opdrachtgever is verplicht alle noodzakelijke handelingen te verrichten om een correcte en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. Dit omvat onder andere het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens die CuoreSites aangeeft als essentieel voor het uitvoeren van de Diensten. 

2.3. CuoreSites heeft het recht om toegang te verkrijgen tot alle plaatsen, diensten en accounts onder beheer van de Opdrachtgever (zoals webhostingaccounts) die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten. In bepaalde gevallen kan worden overeengekomen dat de Opdrachtgever zelf de benodigde gegevens plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts. 

2.4. CuoreSites garandeert een zorgvuldige, degelijke en zo goed mogelijke uitvoering van de Diensten. Indien nodig voor een correcte uitvoering, behoudt CuoreSites zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden, waarbij CuoreSites verantwoordelijk blijft jegens de Opdrachtgever.

2.5. CuoreSites behoudt zich het recht voor om de juistheid, volledigheid of samenhang van de ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd, kan CuoreSites de overeengekomen werkzaamheden opschorten totdat de Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft verholpen. 

2.6. CuoreSites heeft het recht om de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens CuoreSites niet nakomt of handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. 

2.7. CuoreSites zal zich inspannen om zo snel mogelijk te reageren op verzoeken van de Opdrachtgever, maar kan geen concrete toezeggingen doen over tijdschema’s, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

3. Zoekmachine-optimalisatie

3.1. Indien de Dienst (mede) tot doel heeft om de positie van de website en/of diensten van de Opdrachtgever in zoekresultaten van zoekmachines te verbeteren, zijn de volgende bepalingen van toepassing. 

3.2. De Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van de website en/of diensten van de Opdrachtgever in zoekresultaten volledig wordt bepaald door de beheerders van de betreffende zoekmachines. CuoreSites kan daarom geen garantie geven over het te behalen resultaat, maar zal zich inzetten om de positie en zoekresultaten ten gunste van de Opdrachtgever te beïnvloeden. 

3.3. De Opdrachtgever verleent hierbij toestemming aan CuoreSites om namens de Opdrachtgever accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten, en om alle benodigde gegevens van de Opdrachtgever in te dienen. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist voor CuoreSites.

4. Hosting

4.1. Indien de Dienst tot doel heeft om een Werk te hosten, zal CuoreSites zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om een ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te waarborgen. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan de Opdrachtgever. 

4.2. Indien CuoreSites geen partij is bij de levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan CuoreSites niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst wordt geleverd zoals gewenst door de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving de levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

5. Domeinnaam

5.1. Indien de Dienst strekt tot het leveren van een domeinnaam, zal CuoreSites zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om een ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan de Opdrachtgever. 

5.2. Indien CuoreSites geen partij is bij de levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan CuoreSites niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst wordt geleverd zoals gewenst door de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving de levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

6. Ontwikkelen van Werken

6.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s of huisstijlen (“Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde. 

6.2. CuoreSites geeft geen garanties met betrekking tot het functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software en hardware, tenzij anders vermeld in de offerte. 

6.3. CuoreSites is gerechtigd, maar niet verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken. Bij constatering van eventuele onvolkomenheden kan CuoreSites de overeengekomen werkzaamheden opschorten totdat de Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft verholpen. 

6.4. Indien een Dienst vereist dat de Opdrachtgever bronmaterialen aan CuoreSites levert, staat de Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door CuoreSites. De Opdrachtgever vrijwaart CuoreSites van claims van derden met betrekking tot schending van deze rechten. 

6.5. CuoreSites heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht om afbeeldingen, software en componenten van derden te gebruiken, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

6.6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij de Opdrachtgever. CuoreSites zal de Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

6.7. De Opdrachtgever vrijwaart CuoreSites voor aanspraken van derden met betrekking tot installatie en licenties van de software, behalve voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties die door CuoreSites zijn verstrekt. 

6.8. CuoreSites zal de bronbestanden van de Werken bewaren zolang CuoreSites Diensten voor de Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat CuoreSites Diensten voor de Opdrachtgever zal verrichten. Na deze periode is CuoreSites gerechtigd de bronbestanden te verwijderen. Indien de Opdrachtgever na deze periode vervolgopdrachten met betrekking tot deze Werken geeft, is CuoreSites gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

7. Oplevering en aanvaarding

7.1. CuoreSites zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of delen daarvan opleveren wanneer deze naar haar professionele mening voldoen aan de specificaties of geschikt zijn voor gebruik.

7.2. Na oplevering dient de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het geacht te zijn aanvaard.

7.3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient de Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van dat deel van het Werk te geven zoals bepaald in het vorige lid. Goed- of afkeuring in een latere fase mag niet gebaseerd zijn op aspecten die in een eerdere fase zijn goedgekeurd.

7.4. Indien de Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal CuoreSites zich inspannen om de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan CuoreSites doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet geldt. De Opdrachtgever heeft vervolgens 5 dagen om de revisie of motivatie goed- of af te keuren.

7.5. Indien de Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is CuoreSites gerechtigd meerkosten in rekening te brengen voor alle volgende revisies. CuoreSites zal bij een revisie aangeven of er meerkosten verschuldigd zijn voor volgende revisies.

7.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot het afgekeurde op te zeggen. In dat geval vergoedt de Opdrachtgever de daadwerkelijk door CuoreSites gemaakte uren, met als maximum het in de offerte opgegeven bedrag voor het afgekeurde. De Opdrachtgever wordt echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. CuoreSites kan slechts opzeggen nadat zij heeft aangegeven dat dit de laatste revisie is en de Opdrachtgever deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

7.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt alle aansprakelijkheid voor gebreken, tenzij CuoreSites op de hoogte was of had moeten zijn van het gebrek ten tijde van de aanvaarding. In ieder geval vervalt alle aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden.

8.  Rechten van intellectueel eigendom

8.1. CuoreSites maakt gebruik van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door CuoreSites zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij CuoreSites liggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Opdrachtgever. Rechten op maat gemaakte Werken komen in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst toe aan de Opdrachtgever.

8.2. Indien de licentie van bepaalde open source software vereist dat de Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source verspreidt, zal CuoreSites de Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

8.3. De Opdrachtgever mag alleen wijzigingen aanbrengen in Werken als dat expliciet is overeengekomen.

8.4. De door CuoreSites ontwikkelde Werken blijven eigendom van CuoreSites. De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

8.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding.

8.6. CuoreSites is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

8.7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen buiten de scope van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Opdrachtgever zal een direct opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 5.000,00 per inbreukmakende handeling betalen aan CuoreSites. Dit laat het recht van CuoreSites om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere juridische stappen te ondernemen om de inbreuk te doen beëindigen, onverlet.

9. Installatie en onderhoud van Werken

9.1. Indien overeengekomen als Dienst zal CuoreSites de Werken of andere nader te bepalen software of gegevens installeren en configureren op door de Opdrachtgever aangewezen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze omgeving zijn volledig de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. CuoreSites zal richtlijnen geven voor de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van CuoreSites voldoet, behoudt CuoreSites zich het recht voor om installatie of configuratie te weigeren.

9.2. Op verzoek van CuoreSites zal de Opdrachtgever medewerkers en hulppersonen van CuoreSites alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden indien strikt noodzakelijk en na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever.

9.3. Indien licenties van derden noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Werken, zal de Opdrachtgever deze licenties verkrijgen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen strikt worden nageleefd. De Opdrachtgever vrijwaart CuoreSites voor aanspraken van derden met betrekking tot installatie en licenties van de software, behoudens voor zover deze aanspraken voortvloeien uit informatie of licenties verstrekt door CuoreSites.

9.4. Indien onderhoud als Dienst is overeengekomen, zal CuoreSites zich inspannen om op verzoek van de Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en fouten te herstellen. CuoreSites behoudt zich echter het recht voor om een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar mening niet haalbaar is of de goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis, tenzij anders overeengekomen.

9.5. Indien de Opdrachtgever zelfstandig wijzigingen aan een Werk wenst aan te brengen, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan CuoreSites heeft gemeld en CuoreSites deze schriftelijk heeft goedgekeurd. CuoreSites kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. In geval van wijzigingen die zonder goedkeuring van CuoreSites plaatsvinden, behoudt CuoreSites zich het recht voor om verder onderhoud te weigeren of met een toeslag op het uurtarief uit te voeren.

10. Wijzigingen aan de Diensten

10.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van omstandigheden die een andere uitvoering noodzakelijk maken, worden beschouwd als meerwerk indien hieraan extra kosten verbonden zijn en voor zover dit leidt tot minder kosten. Deze kosten worden overeenkomstig gefactureerd aan de Opdrachtgever.

10.2. Indien CuoreSites meer werk moet verrichten dan voorzien ten tijde van de offerte, of onder moeilijkere omstandigheden moet werken dan bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is CuoreSites gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.3. Voorwaarde voor het recht zoals beschreven in het vorige lid is dat CuoreSites de Opdrachtgever tijdig heeft geïnformeerd over de genoemde omstandigheden en extra kosten. Indien de Opdrachtgever het niet eens is met de extra kosten, heeft hij het recht om het nog niet uitgevoerde deel van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

11. Prijzen en betaling

11.1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.

11.2. Facturering vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door CuoreSites.

11.3. CuoreSites zal voor de verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen naar de Opdrachtgever.

11.4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. In geval van niet-betaling binnen de betalingstermijn is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

11.5. Indien de Opdrachtgever van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan CuoreSites te melden. De betalingsverplichting met betrekking tot het betwiste bedrag wordt opgeschort totdat CuoreSites de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek blijkt dat de betwisting ongegrond is, dient de Opdrachtgever het betwiste bedrag binnen zeven dagen alsnog te voldoen.

11.6. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, inclusief kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, er beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever overlijdt, of indien de Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.8. Eenmaal per kalenderjaar is CuoreSites gerechtigd om de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de op dat moment geldende consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging van maximaal 5% is toegestaan. CuoreSites zal de Opdrachtgever ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Bij een prijsverhoging heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.9. Alle door CuoreSites gefactureerde prijzen zijn exclusief belastingen (btw) en andere overheidsheffingen.

11.10. De Opdrachtgever is verplicht de bedragen voortvloeiend uit de overeenkomst aan CuoreSites te voldoen. Indien de Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen.

11.11. Indien bewijs nodig is met betrekking tot de geleverde prestaties en de daarvoor verschuldigde bedragen, vormen alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van CuoreSites volledig bewijs, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

12. Geheimhouding

12.1. CuoreSites en Opdrachtgever zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Deze verplichting geldt ook voor werknemers en door hen ingeschakelde derden.

12.2. CuoreSites mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever beschikbaar komt voor derden.

12.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

13. Aansprakelijkheid

13.1. CuoreSites is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

13.2. Iedere aansprakelijkheid van CuoreSites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

13.3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is CuoreSites aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar van CuoreSites uitkeert in het geval van een schadebrengende activiteit.

13.4. De aansprakelijkheid van CuoreSites wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever CuoreSites direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en CuoreSites ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CuoreSites in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens CuoreSites.

13.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat CuoreSites door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van CuoreSites kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14. Duur van de Overeenkomst en Beëindiging

14.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is voor de levering van de diensten. De overeenkomst kan alleen tussentijds worden beëindigd zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, of met wederzijdse goedkeuring.

14.2. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een dienst voor het ontwikkelen of aanpassen van werken tussentijds op te zeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de nog niet geleverde delen van de overeenkomst.

14.3. Indien bepaalde diensten naar hun aard voor onbepaalde tijd worden geleverd (zoals onderhoud), wordt de overeenkomst voor deze diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van telkens één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van deze periode, met een opzegtermijn van twee maanden.

14.4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is CuoreSites gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van de opdrachtgever te deactiveren.

15. Wijzigingen in de Overeenkomst

15.1. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

15.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, is CuoreSites echter eenmaal per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Dit moet minstens twee maanden voordat de wijzigingen van kracht worden aan de opdrachtgever worden meegedeeld. Deze wijzigingen kunnen echter geen specifieke afspraak tenietdoen.

15.3. Indien de opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal CuoreSites overwegen of zij de bezwaarlijke wijzigingen wil intrekken. CuoreSites zal deze beslissing aan de opdrachtgever mededelen. Indien CuoreSites de bezwaarlijke wijzigingen niet intrekt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.

15.4. CuoreSites kan op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen als dit noodzakelijk is vanwege veranderingen in de wetgeving. Tegen dergelijke wijzigingen kan de opdrachtgever geen bezwaar maken.

15.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een dienst, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van gewijzigde omstandigheden, worden beschouwd als meerwerk wanneer hieraan extra kosten verbonden zijn, en als minderwerk wanneer hierdoor minder kosten ontstaan.

15.6. De opdrachtgever begrijpt dat door wijzigingen in de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle afspraken in de overeenkomst kunnen worden beïnvloed.

16. Slotbepalingen

16.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CuoreSites gevestigd is, tenzij de wet anders voorschrijft.

16.2. Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van de overeenkomst.

16.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze voor

waarden ook e-mail en communicatie per fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende zijn vastgesteld. Partijen zullen zich inspannen om de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

16.4. De door CuoreSites ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behalve als de opdrachtgever tegenbewijs kan leveren.